Polityka Prywatności

A. WPROWADZENIE

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: przystarz.com

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wioleta Przystarz, Ul. Będzińska 14, 41-250 Czeladź

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: violet@przystarz.com

3. NIP firmy Wioleta Przystarz: 6292409198

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

C. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny

2. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie

3. Informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej

4. Informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, numer telefonu

5. Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów

6. Informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej

7. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz

8. Informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej

9. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane

10. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

1. Prowadzenie newslettera

2. Obsługa zapytań przez formularz

3. Realizacja zamówionych usług

4. Prezentacja oferty lub informacji

5. Administrowania naszą stroną internetową i biznesem

6. Personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie

7. Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej

8. Wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej

9. Świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej

10. Wysyłania do Ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie

11. Wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś

12. Wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera)

13. Zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną

14. Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom

15. Weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości)

16. Innych zastosowań

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego

E. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

1. W zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa

2. W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi

3. W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom

4. Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy)

5. Wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika

F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych

4. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika

5. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane

7. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej

G. ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W niniejszej sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

a. W zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa

b. Jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych

c. W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom)dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych

H. NOWELIZACJE

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach

I. TWOJE PRAWA

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z

1. Uiszczeniem opłaty w wysokości 100PLN

2. Dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości. W tym celu zawyczaj akceptujemy kserokopię paszportu lub dowodu osobistego, poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych

J. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich

K. AKTUALIZACJA INFORMACJI

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy

L. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES (CIASTECZKA)

1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie

2. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

a. Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników

3. Pliki cookies wykorzystywane są do utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook, Instagram, Tik Tok

5. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”

b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”

c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie

6. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony

7. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835

b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”

c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek”

8. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych

M. INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy

N. TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie

2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownikaga plików cookie

 

O. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (wyjątkiem są produkty cyfrowe, które w dniu ściągnięcia na urządzenie mobilne tracą takie prawo, ponieważ produkt został użyty; przedsiębiorca bowiem wykonał w całości świadczenie).

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie należy wysłać na violet@przystarz.com